2013. Tűzvédelmi szakvízsga EBF végzőknek

 

A rendelet második részében egy új foglalkozási ágat vezet be, kettőt pedig módosít:

1.      az erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzőknek is vizsgázniuk kell.

2.      a jövőben a tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek mellett a tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzőknek is bizonyítaniuk kell a tudásukat, és ugyancsak

3.      tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettek lesznek azok, akik a beépített hő- és füstelvezető rendszereket nemcsak telepítik, karbantartják és javítják, hanem végzik a felülvizsgálatukat is.

A jogszabály átmeneti időszakot biztosít, május elsejéig nem szükséges tűzvédelmi szakvizsgáról szóló bizonyítvány az erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatának végzéséhez és a tűzgátló tömítések beépítéséhez, felülvizsgálatához, karbantartásához, javításához.

A beépített hő- és füstelvezető rendszerek esetében az idén év végéig megszerzett szakvizsgákkal felülvizsgálat is végezhető.

A rendelet vonatkozó szövege

 

14. § (1) A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(3) Nem kötelezett szakvizsga megszerzésére:

a) az 1. melléklet 6. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében a csak az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékek forgalmazását végző személy;

b) az 1. melléklet 14. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az, aki a 6. § e) pontban meghatározott végzettséggel és középszintű tűzvédelmi szakmai képesítéssel rendelkezik;”

 

(2) Az R2. 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében a mennyiségek számításánál az üzemanyagtöltő-állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot

figyelmen kívül kell hagyni.”

 

(3) Az R2. 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szakvizsgáztatásra az jogosult, aki)

 

„a) az 1. melléklet 1–5., 12. vagy 14. pontjában meghatározott foglalkozási ágakra (munkakörökre) előírt szakvizsgák esetében a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott felsőoktatási intézményben szerzett felsőfokú végzettséggel és legalább középszintű  tűzvédelmi szakmai képesítéssel, továbbá tűzvédelmi szakterületen a szakmai képesítés megszerzésétől számított legalább ötéves szakmai gyakorlattal,”

 

(4) Az R2. 6. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(Szakvizsgára az a személy bocsátható, aki az oktatási tematika szerint megtartott felkészítő tanfolyamon vagy továbbképzésen részt vett, és)

„e) az 1. melléklet 14. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében legalább az Országos Képzési Jegyzékben szereplő erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója vagy műszaki mérnöki végzettséggel”

 

(5) Az R2. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az oktatásszervezők félévente, január 31-ig, valamint július 31-ig, a tűzvédelmi hatóság által meghatározott formátumban tájékoztatják a tűzvédelmi hatóságot az adott félévben szervezett szakvizsgák számáról és a sikeres szakvizsgát tett személyekről. A tűzvédelmi hatóság a tájékoztatás alapján összesítést készít.”

 

(6) Az R2. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az érvénytelen bizonyítványt az oktatásszervező visszavonja. Az oktatásszervező a bizonyítvány visszavonásáról a bizonyítvány számának megadásával nyolc napon belül írásban értesíti a tűzvédelmi hatóságot. A tűzvédelmi hatóság a bizonyítvány számát, a szakvizsgázó nevét, az oktatásszervező nevét és a vizsga időpontját a honlapján közzéteszi.”

 

(7) Az R2. 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvénytelenítése ügyében hozott döntését az ügyfélen kívül jogerőre emelkedés után megküldi az (1) bekezdés b)–c) pontjában foglalt esetekben az oktatásszervező részére.”

 

(8) Az R2. 11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az 1. melléklet 14. pontja szerinti foglalkozási ág, munkakör, továbbá a tűzgátló tömítések beépítése, felülvizsgálata, karbantartása, javítása 2013. május 1-jéig érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány nélkül végezhető.”

 

(9) Az R2. 11. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A 2012. december 1. előtt érvényes a beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, javítását, karbantartását végzők foglalkozási ágra vonatkozó tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány az 1. melléklet 13. pontjában meghatározott foglalkozási ág szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványnak felel meg.”

 

(10) Az R2. 1. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek, tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.”

 

(11) Az R2. 1. melléklet 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.”

 

(12) Az R2. 1. melléklete az alábbi 14. ponttal egészül ki:

„14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.”

 

 

15. § (1) A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A karbantartó szervezet, az általa a karbantartó személyek vagy felülvizsgálók rendelkezésére bocsátott OKF azonosító jelek továbbadásáról részletes kimutatást vezet, mely az átvétel igazolásán felül tartalmazza legalább)

„b) a felülvizsgáló nevét, vagy a karbantartó személy nevét és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának számát, és”

 

(2) Az R3. 12. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés tevékenység végzését)

„d) amennyiben az oktatásról, a szakvizsgáról vagy a sikeres szakvizsgát tett személyekről a tűzvédelmi hatóság értesítése nem történt meg, vagy olyan tartalommal és módon történt meg, amely a szakvizsga rendelet előírásainak nem felel meg,”

 

(3) Az R3. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Azok az OKF azonosító jelek (hologramok), amelyek 10 karakterből álló sorozatszámot tartalmaznak, a készlet erejéig, de legkésőbb 2012. december 31-ig használhatóak fel.”

 

(4) Az R3. 17. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A szakvizsga rendelet 1. melléklet 14. pontjában meghatározott foglalkozási ág, továbbá a tűzgátló tömítések beépítése, felülvizsgálata, karbantartása, javítása vonatkozásában a szakvizsgáztató tevékenységét 2013. május 1-jéig érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány nélkül végezhető.”

 

(5) Hatályát veszti az R3. 1. § (4) bekezdés d) pontja.

 

Forrás: Védelem.hu

/* */